Organisering av flercampusuniversitet

Sammenslåingsprosesser er komplekse, både når det gjelder selve prosessen, og hvilke prinsipper som skal legges til grunn for organisering og styring. Generelt vil mange sammenslåinger resultere i såkalte fler-campus læresteder, der undervisning og forskning vil foregå på ulike geografiske steder.

NTNU har gjennom vedtaket om å slå seg sammen med høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik åpnet opp for at «nye NTNU» nødvendigvis må bli et fler-campus universitet. I denne sammenhengen er det interessant å gå gjennom de ulike argumentene for organisering og styring av et slikt universitet. I notatet gjennomgår vi dette. Notatet er utarbeidet på oppdrag for NTNU.

I arbeidsnotatet fremheves noen sentrale utviklingstrekk som synes å påvirke tenkningen omkring universitetsorganisering mer generelt, og der vi også gir noen empiriske eksempler på hvordan noen ledende (tekniske) universiteter har valgt å organisere virksomheten.

Notatet ble utarbeidet av Mari Elken og Bjørn Stensaker og publisert i mai 2015.

Notatet kan lastes ned her:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/283963

Forrige

Undersøkelse ved HVL høsten 2018

Managing mergers – governancing institutional integration

Neste