Datainnsamling

Spørreundersøkelse til faglig ansatte

Som viktig del av den forskningsbasert evaluering av Strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren, sender vi vinteren 2021 ut en spørreundersøkelse til faglig ansatte ved norske universiteter og høyskoler. Undersøkelsen går til omkring 8000 faglig ansatte og svarene deres vil være av stor betydning for å vurdere hvordan reformen påvirker høyere utdanning. Undersøkelsen handler om arbeidsbetingelsene for faglig ansatte og stiller spørsmål om undervisningspraksis, betingelsene for forskningsvirksomheten, formidling og ‘det tredje samfunnsoppdraget’. Videre samler vi inn erfaringer med administrativ støtte, ledelse og organisering. Undersøkelsen sendes til faglig ansatte på universiteter og høyskoler, uavhengig av graden av endring deres institusjon har gjennomgått som følge av reformen. Formålet er å kartlegge endringer i sektoren og å sammenligne fusjonerte og ikke-fusjonerte institusjoner.

Spørreundersøkelsen vil være en sentral datakilde sammen med intervjuer for å:

  • avdekke interne motsetninger og hvordan reformen samspiller med andre pågående endringer i systemet for høyere utdanning
  • undersøke pågående prosesser i de fusjonerte universitetene og høgskolene, både de faglige integrasjonsprosesser og andre organisatoriske prosessene rettet inn mot å realisere målsettingene med reformen
  • vurdere arbeidet mot å oppnå resultatene av reformen

Formålet med den forskningsbaserte evalueringen

Formålet med Re-Structure prosjektet – den forskningsbaserte evalueringen av strukturreformen – er å undersøke om målene med reformen blir oppnådd og hvorfor/hvorfor ikke. Som følge av strukturreformen som ble lansert i 2015 har landskapet for høyere utdanning i Norge gjennomgått store endringer. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert, som innebærer at sektoren er midt i en omfattende omorganiseringsprosess. En konsekvens er at norsk høyere utdanning nå består av flere store multi-campus universiteter og høgskoler.

Hensikten med strukturreformen er å fremme generelle målsettinger om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk.  Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem.

Intervju med faglig ansatte, studenter, ledelse og ‘politikkutformere’

Høsten 2019 startet prosjektet opp med innsamling av intervjudata. Datainnsamlingen pågikk våren og høsten 2020. Vi gjennomfører nå vinteren 2021 de siste intervjuene.

Hovedfokuset i prosjektet er å analysere de pågående endringsprosessene i de fusjonerte institusjonene, og resultater av disse prosessene så langt. Dette gjøres både gjennom dokumentanalyser og intervjuer. Prosjektgruppen gjennomfører semistrukturerte intervjuer med både beslutningstakere og interessentgrupper involvert i politiske utformingsprosesser, samt ulike aktørgrupper i de fusjonerte UH-institusjonene. Informantgruppen består av faglig ansatte og studenter, representanter for instituttledelse, fakultetsledelse og institusjonsledelsen. Det er også gjennomført intervjuer med nasjonale aktører i høyere utdanning (politikkutformere).

Intervjuene ved lærestedene dekker:

  • ledere ved seks case institusjoner (på fakultets- og institusjonsnivå), for å undersøke strategiske prosesser knyttet til fusjonsarbeid
  • faglig og administrativt personale, studenter, instituttledere, og studieprogramledere og forskergruppeldere ved utvalgte studieprogrammer og forskergrupper i seks institusjoner.

Vi har valgt ut to-tre studieprogrammer og forskergrupper ved hver av institusjonene. Disse dekker ulike fagområder og dimensjoner i faglige integrasjonsprosesser. Formålet er å oppnå mer kunnskap om mikroprosesser som skjer i faglige integrasjonsprosesser. Utvalget behandles ikke som et representantivt utvalg for hele institusjonen og heller ikke som ‘best practice’, men som illustrasjoner på faglige integrasjonsprosesser. Et representativt bilde av fusjonenes konsekvenser undersøkes gjennom andre metoder, bl.a. spørreskjema.

Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2023.