Datainnsamling

Høsten 2019 startet prosjektet opp med innsamling av intervjudata som del av den forskningsbasert evaluering av Strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren. Datainnsamlingen pågår gjennom vår og høst 2020, med mulig oppfølging i våren 2021.

Formålet med prosjektet er å undersøke om målene med reformen blir oppnådd og hvorfor/hvorfor ikke. Som følge av strukturreformen som ble lansert i 2015 har landskapet for høyere utdanning i Norge gjennomgått store endringer. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert som innebærer at sektoren er midt i en omfattende pågående omorganiseringsprosess. En konsekvens er at norsk høyere utdanning nå består av flere store multi-campus universiteter og høgskoler.

Hensikten med strukturreformen er å fremme generelle målsettinger om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk.  Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem.

Intervjuene er en sentral datakilde for å:

  • å avdekke interne motsetninger og hvordan reformen samspiller med andre pågående endringer i systemet for høyere utdanning
  • undersøke pågående prosesser i de fusjonerte universitetene og høgskolene, både de faglige integrasjonsprosesser og andre organisatoriske prosessene rettet inn mot å realisere målsettingene med reformen
  • vurdere arbeidet mot å oppnå resultatene av reformen

Hovedfokuset i prosjektet er å analysere de pågående endringsprosessene i de fusjonerte institusjonene, og resultater av disse prosessene så langt. Prosjektgruppen gjennomfører semistrukturerte intervjuer med både beslutningstakere og interessentgrupper involvert i politiske utformingsprosesser, samt ulike aktørgrupper i de fusjonerte UH-institusjonene.

For å undersøke de organisatoriske prosessene gjennomfører vi analyser ved seks fusjonerte UH-institusjoner. Dette gjøres både gjennom dokumentanalyser og intervjuer. Intervjuene ved lærestedene dekker:

  • ledere ved seks case institusjoner (på fakultets- og institusjonsnivå), for å undersøke strategiske prosesser knyttet til fusjonsarbeid
  • faglig og administrativt personale, studenter, instituttledere, og studieprogramledere og forskergruppeldere ved utvalgte studieprogrammer og forskergrupper i seks institusjoner.

Vi har valgt ut to-tre studieprogrammer og forskergrupper ved hver av institusjonene. Disse dekker ulike fagområder og dimensjoner av faglige integrasjonsprosesser. Dette utvalget behandles ikke som et representantivt utvalg for hele institusjonen og heller ikke som ‘best practice’. Formålet er å oppnå mer kunnskap om mikroprosesser som skjer i faglige integrasjonsprosesser. Et representativt bilde av fusjonenes konsekvenser vil undersøkes gjennom andre metoder, bl.a. spørreskjema.

Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2023.