Følgeforskning av fusjonsprosessen: HVL er i ferd med å finne sin form

HVL er i ferd med å sinne sin form, men først gjenstår et viktig arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en flere nye læresteder i etterkant av Strukturreformen i 2015. HVL ble etablert 1. januar 2017 etter fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund.

Følgeevalueringen av fusjonen viser at den formelle organiseringen er i ferd med å finne sin form, men det gjenstår arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon i en mye større organisasjon. På tross av en krevende fusjonsprosess, har HVL flere gode resultater innen forsking, utdanning og samhandling.

En ny NIFU-rapport presenterer funnene fra en forskningsbasert følgeevaluering som ble gjennomført i perioden august 2018-januar 2020. Hovedresultatene viser at:

  • Fusjonsprosessen har vært langvarig og kompleks. Den nye organisasjonen har kun i liten grad hatt tid å sette seg i løpet av evalueringsperioden. Den faglige omorganiseringen har vært omfattende og de fleste enheter finnes nå på tvers av geografiske avstander. Selv om en betydelig større organisasjon nødvendigvis må få lengre vertikale linjer og en høyere grad av formalisering, beskriver ansatte organisasjonen som mer topptung, byråkratisk og tungrodd. Samtidig mener mange at forholdet til nærmeste leder er god.
  • Forsinkelsene i den administrative omorganiseringen har økt følelsen av uklarhet, og faglig ansatte rapporterer om en større avstand til administrasjonen. Mange mener at det ikke er godt samsvar mellom faglig og administrativ organisering. Noe av dette kan trolig kobles til at den administrative organiseringen ikke har hatt tid å sette seg.
  • Ansatte i organisasjonen er endringstrøtte og organisasjonen preges av at den framstår som utydelig for de ansatte, og som resultat bruker ansatte lang tid å finne ut hvem som er ansvarlig for hva. Høyt endringstempo har også svekket mulighetene for medvirkning.

Selv om evalueringen viser en fortsatt betydelig uro og frustrasjon i organisasjonen, finnes det også en rekke positive tegn. HVL har gjennom hele perioden hatt god gjennomføring i utdanningene, det har blitt etablert nye doktorgradsprogram, det er en økning i ekstern finansiering og vitenskapelig publisering. Det er imidlertid bekymringer blant de ansatte knyttet til den faglige virksomheten – herunder balansen mellom forskning og utdanning, store og små enheter, og store og små studiesteder.

Les rapporten her: NIFU-rapport 2020:7

Forrige

Profesjonsutdanninger og forskning

Ny bok om kvalitetsarbeid i høyere utdanning

Neste