Tydeligere fagprofil hos fusjonerte institusjoner

Kilde: Shutterstock

I nytt NIFU-notat belyses utviklingen i studieprogramprofilen ved de fusjonerte utdanningsinstitusjonene.

Fem år har gått siden Strukturmeldingen ble vedtatt. Målet var å skape institusjoner med sterkere fagmiljøer og en tydelig faglig og strategisk profil, og samtidig videreutvikle institusjonenes regionale rolle. Reformen førte til en lang rekke fusjoner mellom læresteder i sektoren. Per i dag er 26 statlige utdanningsinstitusjoner redusert til 14.

For mange av de fusjonerte institusjonene har et viktig mål med fusjoneringen vært å få universitetsstatus, og derfor er det også viktig å styrke fagmiljøet og den faglige profilen. Samtidig kan dette stå i et visst motsetningsforhold til målet om å styrke den regionale rollen.

Forskere ved NIFU har studert utviklingen i studieprogramprofilen ved de fusjonerte institusjonene. Formålet er å finne ut hvor langt man har kommet i prosessen, ved bruk av kvantitative indikatorer basert på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Institusjonene har fått en tydeligere fagprofil målt som andel studieprogram innen ulike fagområder og også styrket mastergradsprofil, men dette skyldes i stor grad den pågående overgangen fra fireårig til femårig lærerutdanning.

Det har også vært en økning i antall studenter per studieprogram. Institusjonene har større regional spredning av studietilbudene, men studentene søker i større grad til noen av studiestedene enn andre.

NIFU Innsikt 2021:2

For mer informasjon, kontakt:
Terje Næss, fagkonsulent, Studier av høyere utdanning
terje.nass@nifu.no
(+47) 458 33 290

Nicoline Frølich, forskningsleder, Studier av høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
960 94 037/906 70 039

Forrige

Strukturreformen: Spenninger mellom reformmål

Sender ut stor undersøkelse om strukturreformen

Neste